Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BRUXELLES EUROPE 

Deze website is bedoeld om Praktische Informatie te geven over onze werkprocessen  

1. Brand stichten, een ontploffing teweegbrengen of een overstroming veroorzaken

Maximumstraf: OPZET: 12 jaar, SCHULD: 6 maanden

 

2. Iets doen waardoor iemand overlijdt

Maximumstraf: OPZET: 15 jaren tot levenslang, SCHULD: 4 jaren.

CIN Meldingen die ogenschijnlijk - te verwaarlozen zijn - maar een goede indicatie kunnen vormen voor het gedrag en de cultuur binnen de organisatie.

i.v.m. Geldende Termijnen zullen relevante wob verzoeken een langere doorlooptijd hebben. Echter bij relevante zaken word direct om nadere informatie verzocht.


Verspreiding van stof via land (CIN Z3) 12 november 2021CIN-melding (Z3), Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Door een lekkage aan een vrachtwagen is een spil van plantaardige olie ontstaan. De vrachtwagen is vertrokken vanuit Cargill en staat nu stil bij RST. Over de hele Welplaatweg is een spoor te zien. Er wordt nog geïnventariseerd waar er nog meer plantaardige olie is gelekt. Omdat de weg onder het beheer valt van het havenbedrijf, gaat er een inspecteur ter plaatse om de schoonmaakwerkzaamheden in gang te zetten. Het bedrijf houdt DCMR op de hoogte via de bedrijfsmeldingenlijn. Het Milieupiket gaat niet ter plaatse.

TRANSPORT INCIDENT
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) 9 november 2021CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. In het substation van het elektriciteitsverdeelstation, ter hoogte van tank T105, is in de bekabeling van de luchtbehandeling brand ontstaan. De brand is direct geblust met een CO2-blusser. Het voorval vond om 12:45 uur plaats, maar is pas in de wachtoverdracht gemeld. De opkomende wachtchef heeft direct een CIN-melding B2 gedaan. Het milieupiket van DCMR stelt een onderzoek in.


Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) 8 november 2021CIN-melding (Z1), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. In de tweede straat op de terminal is er gedurende vijf minuten aardgas ontsnapt. Bij een wanddiktemeting van een gasleiding is er een gat ontstaan in de leiding. De leiding is ingeblokt, met als gevolg dat er geen aardgas is voor de DVI. Deze liggen daarom stil waardoor er geen verladingen zullen plaatsvinden.


Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) 5 november 2021CIN-melding (Z1), Lyondell Chemie Nederland B.V., Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Om 11:23 uur ontstond er een lekkage van butaan vanuit de pakking van een reboiler van een kolom. Ten tijde van de melding kwam er 5 liter per minuut vloeibaar product vrij. Het bedrijf neemt maatregelen om de installatie drukloos te maken door butaan af te laten naar de flare. Het milieupiket heeft geen onderzoek ingesteld.  


Verspreiding van stof via land (CIN Z3) 4 november 2021CIN-melding (Z3), Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Omstreeks 09:00 uur deed Cargill een CIN Z3- melding nadat een vrachtwagen een spoor van ongeveer 200 liter aan plantaardige olie had achtergelaten op de openbare weg (Welplaatweg). In verband met de veiligheid (eventueel gladheid) heeft het bedrijf een CIN-melding gedaan. 


06-01-2022 Nader Onderzoek


TRANSPORT 
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) 3 november 2021CIN-melding (Z1), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is er een kleine lekkage/walm van Isobuthaan 99% en Fluorwaterstof (HF) overige % ontstaan op een lasnaad van een leiding bij de Alkylatie-unit. Op het moment van de lekkage was er geen personeel aanwezig binnen de fabriek en er zijn geen meetkoppen aangesproken. Er wordt gewerkt aan het plaatsen van een klemband om de lekkage. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) 26 oktober 2021CIN-melding (Z2), Power Plant Rotterdam B.V., Missouriweg 69, Maasvlakte Rotterdam. Om 11:10 uur is ongeveer 50 kilo vliegas (geen UN) ontsnapt en in het oppervlaktewater (Mississippihaven) terecht gekomen. Tijdens het verladen van het product naar schip Admiralengracht is de verladingsbalg gescheurd, waardoor 50 kilo product in het water terecht is gekomen. De verlading is direct gestopt en een opruimdienst is opgeroepen en komt ter plaatse voor de opruimactie. Het Havenbedrijf is ter plaatse om te schouwen. De oorzaak en hoogte van de scheur was niet bekend bij de melder, daarom gaat het Milieupiket ter plaatse voor nader onderzoek.


Overig (CIN Z4) 14 oktober 2021CIN-Melding (Z4), Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Bij de MDI2 fabriek is een lekkage geweest van de vloeistoffen methyleendianiline en Aniline. Er heeft een plas gelegen van 5 meter bij 5 meter. De lekkage is ontstaan binnen de kolom. De leiding is ingeblokt, maar er is ook toen nog vloeistof uitgelopen. Het Milieupiket is ter plaatse gweest voor onderzoek.


Verspreiding van stof via land (CIN Z3) 21 oktober 2021CIN-melding (Z3), ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Op emplacement Maasvlakte West is een wagon aangetroffen met een druppellekkage. Het gaat om Styreen. De brandweer heeft vastgesteld dat de wagon daadwerkelijk lekte. Het Milieupiket van de DCMR is ter plaatse gegaan.Termijn wob verzoek.

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) 8 december 2021CIN-melding (Z3), Euro Tank Terminal B.V., Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. Tijdens het overpompen van jet fuel in een pijpleiding is er een spil geweest door een openstaande ontluchting van een filter. Uit berekeningen blijkt dat er 140 kuub aan jet fuel is weggelekt. Het vrijgekomen product is in de pompput, de tankput en op het oppervlaktewater terecht gekomen. Voor dat laatste zal de meldkamer alert zijn op de e-noses en indien mogelijk nog een waarneming laten doen. Het voorval is vannacht onderzocht door Milieupiket en chemisch advies.

Aan veel serieuze Incidenten (rampen) liggen verhoudingsgewijs kleine (als er geen samenloop had plaatsgevonden) afwijkingen vooraf.

 

Door de melding te plegen voldoet men aan zijn verplichtingen, waarschijnlijk is de interne verwerking en aanpak (hier gaan we vanuit) allemaal goed gedocumenteerd. De vergunninghouder voldoet aan de vergunningsvereisten de certificeringsvereisten..................uiteraard kun je niet alles voorkomen.

 

In heel veel gevallen zie je dat bestuur bij het ontstaan van een ernstig incident zich niet kan voorstellen dat dit zich heeft voorgedaan, we voldoen toch aan alle vereisten.

 

Casus.

 

Een Voedingsflow regelklep naar een reactor staat gedeeltelijk over de bypass, hierdoor is er stroming door een anders veelal dood stuk leiding. Om de klep te kunnen opleveren voor reparatie bevinden zich drain afsluiters binnen de blokafsluiters, dit zijn twee'' kogelkranen, die horen dicht te staan en afgeplugd. Om een monster te kunnen nemen bij procesafwijkingen worden deze kogelafsluiters incidenteel gebruikt, indien bij monstername geconstateerd wordt dat de afsluiter geplugd zit wordt hij open gestoomd en indien zich dan ongelukkigerwijs product op de grond of in de bodem geraakt wordt hier een melding van gedaan.

 

Situatie.

 

Pug/cap zit op de kogelkraan, kogelkraan staat open, plug schiet van de kogelkraan en onder een druk van 12 bar spuit een brandbare vloeistof richting pompkamer waar de temperatuur van de pomphuizen (bodem circulatie pompen) destillatie kolom 360'graden Celsius bedragen.

 

Is hier sprake van schuld / opzet of gewone pech.

 

DE WET.

 

Tweede Boek. Misdrijven

Titel VII. Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht

Artikel 173aHij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

 

DE RECHTER.

 

Artikel 173a Sr

Artikel 173a Sr beoogt de volksgezondheid te beschermen tegen milieuverontreiniging in het algemeen en verder het leven tegen gevaarlijke stoffen in het bijzonder. Tussen de handelingen in de aanhef van het artikel en de gevolgen dient een causaal verband te bestaan. Het opzet behoeft slechts gericht te zijn op de gedraging, niet op de wederrechtelijkheid. Evenmin behoeft het opzet te zijn gericht op de in 1° en 2° genoemde gevolgen. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat artikel 173a Sr niet slechts ziet op acuut gevaar. Het gevaar kan zich ook in de toekomst nog openbaren. Voor strafbaarstelling op grond van dit artikel is naar het oordeel van de rechtbank enkel vereist dat het gevaar “te duchten” – dat wil zeggen: te vrezen – is. Het te duchten gevaar dient te worden bepaald aan de hand van bestaande omstandigheden en niet aan de hand van mogelijkheden. De stof zelf behoeft niet rechtstreeks gevaarzettend te zijn. Als de stof zelf niet gevaarzettend is voor de volksgezondheid maar door reactie met bijvoorbeeld zuurstof of water dat wel wordt, voldoet zo’n stof aan de criteria van dit artikel. Als laatste geldt nog dat het gevaar zich niet hoeft te verwezenlijken. Dus als een gevaarlijke stof wordt geëmitteerd terwijl niemand in de buurt is dan wel besmet wordt, is nog steeds sprake van gevaar voor de volksgezondheid/ levensgevaar. Dit is het kader waaraan de rechtbank de zaken zal toetsten voor zover het artikel 173a Sr betreft.

 

de bron eerste aanleg meervoudige kamer.

 

ECLI:NL:RBZWB:2014:1911