BRUXELLES EUROPE 

Deze website is bedoeld om Praktische Informatie te geven over onze werkprocessen  


Ons doel is een lerend effect te creëren voor feitelijk leidinggevenden in de petrochemische industrie en hiermee bij te dragen aan de voorkoming van incidenten en calamiteiten. 


Het onderscheidend vermogen ten aanzien van kapitaal-opbouw is gelegen in onze acquisitie methode waarbij we gebruik maken van een katalysator in samenhang met de opportuniteit.


U kunt ons benaderen voor private adviezen aan feitelijk leidinggevenden.


Bi-International plaatst project managers voor startup / turn-around / trouble shooting / projecten (werkend op zelfstandige basis) 

CIN Meldingen die ogenschijnlijk - te verwaarlozen zijn - maar een goede indicatie kunnen vormen voor het gedrag en de cultuur binnen de organisatie.

At room temperature MDI is a solid, but it is used in a molten form for manufacturing. Production begins with the condensation of aniline and formaldehyde, which forms iphenylmethane diamine. Phosgenation is added to produce MDI

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) 28 november 2022CIN-melding (B2). 


Huntsman Holland, Bedrijventerrein Merseyweg Botlek Rotterdam. 


Er is broei ontstaan in de isolatie van vat 418 met daarin MDI. De temperatuur hiervan was 200 graden. De MDI is uit het vat en het vat en de isolatie zijn d.m.v. stikstof gekoeld. De broei is ontstaan doordat er sealolie is gelekt uit het omhulsel (seal) van het roerwerk. Zodra alles straks nog meer afgekoeld is gaan ze de isolatie verder uitpakken en uiteindelijk de seal maken. Het vat zal daarom voorlopig niet gebruikt worden. De broei is ontdekt doordat er damp uit de isolatie kwam. Het voorval is telefonisch door de meldkamer onderzocht en de brandweer is op de locatie geweest. Beide bevindingen zijn met elkaar gedeeld.


-  Phosgene is extremely poisonous  


- Phosgene is the organic chemical compound with the formula COCl₂. It is a toxic, colorless gas; in low concentrations, its musty odor resembles that of freshly cut hay or grass
Tweede Boek. Misdrijven

Titel VII. Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht

Artikel 173aHij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft:1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft. 


Zoekresultaat - inzien documentECLI:NL:RBMNE:2021:5958    


Aan veel serieuze Incidenten (rampen) liggen verhoudingsgewijs kleine (als er geen samenloop had plaatsgevonden) afwijkingen vooraf.

 

 

DE WET.

 

Tweede Boek. Misdrijven

Titel VII. Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht

Artikel 173aHij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

 

DE RECHTER.

 

Artikel 173a Sr

Artikel 173a Sr beoogt de volksgezondheid te beschermen tegen milieuverontreiniging in het algemeen en verder het leven tegen gevaarlijke stoffen in het bijzonder. Tussen de handelingen in de aanhef van het artikel en de gevolgen dient een causaal verband te bestaan. Het opzet behoeft slechts gericht te zijn op de gedraging, niet op de wederrechtelijkheid. Evenmin behoeft het opzet te zijn gericht op de in 1° en 2° genoemde gevolgen. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat artikel 173a Sr niet slechts ziet op acuut gevaar. Het gevaar kan zich ook in de toekomst nog openbaren. Voor strafbaarstelling op grond van dit artikel is naar het oordeel van de rechtbank enkel vereist dat het gevaar “te duchten” – dat wil zeggen: te vrezen – is. Het te duchten gevaar dient te worden bepaald aan de hand van bestaande omstandigheden en niet aan de hand van mogelijkheden. De stof zelf behoeft niet rechtstreeks gevaarzettend te zijn. Als de stof zelf niet gevaarzettend is voor de volksgezondheid maar door reactie met bijvoorbeeld zuurstof of water dat wel wordt, voldoet zo’n stof aan de criteria van dit artikel. Als laatste geldt nog dat het gevaar zich niet hoeft te verwezenlijken. Dus als een gevaarlijke stof wordt geëmitteerd terwijl niemand in de buurt is dan wel besmet wordt, is nog steeds sprake van gevaar voor de volksgezondheid/ levensgevaar. Dit is het kader waaraan de rechtbank de zaken zal toetsten voor zover het artikel 173a Sr betreft.

 

de bron eerste aanleg meervoudige kamer.

 

ECLI:NL:RBZWB:2014:1911