Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BRUXELLES EUROPE 

Deze website is bedoeld om Praktische Informatie te geven over onze werkprocessen  

1. Brand stichten, een ontploffing teweegbrengen of een overstroming veroorzaken

Maximumstraf: OPZET: 12 jaar, SCHULD: 6 maanden

 

2. Iets doen waardoor iemand overlijdt

Maximumstraf: OPZET: 15 jaren tot levenslang, SCHULD: 4 jaren.

CIN Meldingen die ogenschijnlijk - te verwaarlozen zijn - maar een goede indicatie kunnen vormen voor het gedrag en de cultuur binnen de organisatie.

 Aan veel serieuze Incidenten (rampen) liggen verhoudingsgewijs kleine (als er geen samenloop had plaatsgevonden) afwijkingen vooraf.

 

Door de melding te plegen voldoet men aan zijn verplichtingen, waarschijnlijk is de interne verwerking en aanpak (hier gaan we vanuit) allemaal goed gedocumenteerd. De vergunninghouder voldoet aan de vergunningsvereisten de certificeringsvereisten..................uiteraard kun je niet alles voorkomen.

 

In heel veel gevallen zie je dat bestuur bij het ontstaan van een ernstig incident zich niet kan voorstellen dat dit zich heeft voorgedaan, we voldoen toch aan alle vereisten.

 

Casus.

 

Een Voedingsflow regelklep naar een reactor staat gedeeltelijk over de bypass, hierdoor is er stroming door een anders veelal dood stuk leiding. Om de klep te kunnen opleveren voor reparatie bevinden zich drain afsluiters binnen de blokafsluiters, dit zijn twee'' kogelkranen, die horen dicht te staan en afgeplugd. Om een monster te kunnen nemen bij procesafwijkingen worden deze kogelafsluiters incidenteel gebruikt, indien bij monstername geconstateerd wordt dat de afsluiter geplugd zit wordt hij open gestoomd en indien zich dan ongelukkigerwijs product op de grond of in de bodem geraakt wordt hier een melding van gedaan.

 

Situatie.

 

Pug/cap zit op de kogelkraan, kogelkraan staat open, plug schiet van de kogelkraan en onder een druk van 12 bar spuit een brandbare vloeistof richting pompkamer waar de temperatuur van de pomphuizen (bodem circulatie pompen) destillatie kolom 360'graden Celsius bedragen.

 

Is hier sprake van schuld / opzet of gewone pech.

 

DE WET.

 

Tweede Boek. Misdrijven

Titel VII. Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht

Artikel 173aHij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

 

DE RECHTER.

 

Artikel 173a Sr

Artikel 173a Sr beoogt de volksgezondheid te beschermen tegen milieuverontreiniging in het algemeen en verder het leven tegen gevaarlijke stoffen in het bijzonder. Tussen de handelingen in de aanhef van het artikel en de gevolgen dient een causaal verband te bestaan. Het opzet behoeft slechts gericht te zijn op de gedraging, niet op de wederrechtelijkheid. Evenmin behoeft het opzet te zijn gericht op de in 1° en 2° genoemde gevolgen. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat artikel 173a Sr niet slechts ziet op acuut gevaar. Het gevaar kan zich ook in de toekomst nog openbaren. Voor strafbaarstelling op grond van dit artikel is naar het oordeel van de rechtbank enkel vereist dat het gevaar “te duchten” – dat wil zeggen: te vrezen – is. Het te duchten gevaar dient te worden bepaald aan de hand van bestaande omstandigheden en niet aan de hand van mogelijkheden. De stof zelf behoeft niet rechtstreeks gevaarzettend te zijn. Als de stof zelf niet gevaarzettend is voor de volksgezondheid maar door reactie met bijvoorbeeld zuurstof of water dat wel wordt, voldoet zo’n stof aan de criteria van dit artikel. Als laatste geldt nog dat het gevaar zich niet hoeft te verwezenlijken. Dus als een gevaarlijke stof wordt geëmitteerd terwijl niemand in de buurt is dan wel besmet wordt, is nog steeds sprake van gevaar voor de volksgezondheid/ levensgevaar. Dit is het kader waaraan de rechtbank de zaken zal toetsten voor zover het artikel 173a Sr betreft.

 


de bron eerste aanleg meervoudige kamer.

 

ECLI:NL:RBZWB:2014:1911

0