BRUXELLES EUROPE 

Deze website is bedoeld om Praktische Informatie te geven over onze werkprocessen  


Ons doel is een lerend effect te creëren voor feitelijk leidinggevenden in de petrochemische industrie en hiermee bij te dragen aan de voorkoming van incidenten en calamiteiten. 


Het onderscheidend vermogen ten aanzien van kapitaal-opbouw is gelegen in onze acquisitie methode waarbij we gebruik maken van een katalysator in samenhang met de opportuniteit.


U kunt ons benaderen voor private adviezen aan feitelijk leidinggevenden.


Bi-International plaatst project managers voor startup / turn-around / trouble shooting / projecten (werkend op zelfstandige basis) 

´´Deze zijn voor de betreffende installaties of fabriek in

procedures vastgelegd. Shell heeft aan de Onderzoeksraad niet kunnen (aan)tonen dat

het een generiek plan had voor het uit bedrijf nemen van alle installaties en het stil

leggen van de hele site. Shell beschouwde dit als een onwaarschijnlijk scenario.INZICHT.´´

 

Environmental Legal Services constateert dat binnen de TRANSPORT keten van gereed product en TRANSPORT (CHEMISCHE) BASIS grondstoffen de VERANTWOORDELIJKHEDEN en PROCEDURES niet altijd Optimaal functioneren IN DE PRAKTIJK. 

Environmental Legal Services Adviseert hier kritisch en Professioneel naar te kijken en Concrete Acties uit te voeren om deze keten te beheersen.

 

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1)27 juni 2019Cin-melding [Z1] Arkema Rotterdam Tankhoofd Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het laden van een containerwagen is uit de koppeling een kleine hoeveelheid THT gelekt. De stof die wordt gebruikt om aardgas een geur te geven en al bij kleine concentraties goed te ruiken. Bij ontdekking van de lekkage is de afsluitkoppeling meteen aangedraaid waarmee de lekkage is gestopt.

 

Verspreiding van stof via land (CIN G3)7 augustus 2019CIN-melding (G3) KOOLE STORAGE PERNIS, Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. In de eerste instanties er een G3 melding gedaan, welke is afgeschaald door de DCMR naar een Z3. Er is minder dan 10 liter plantaardige oliën gemorst. Dit gebeurde bij het wegrijden van een tankwagen, men vergeten is de deksel dicht te doen. Dit werd ontdekt op de weegschaal.

 

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1)7 augustus 2019CIN-melding (Z1) LBC Rotterdam B.V. Oude Maasweg 4, Botlek Rotterdam. Bij de LBC is er een lekkage ontstaan van Butylacrylaat UN: 2348, vanuit een tankwagen is er ongeveer 500 liter gelekt dit is afgedekt met grit. Hoe de lekkage is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Milieupiket is onderweg om dit voorval te onderzoeken

Update: 08-08-2018

 

Dossier 1 februari 2018 Pernis

 

In de zomer van 2017 deden zich bij de raffinaderij van Shell Pernis twee incidenten voor.

 

Op 29 juli 2017 ontstond brand door kortsluiting in een stroomverdeelstation. De fabrieken op het terrein gingen uit bedrijf. Het affakelen, dat nodig was om alle fabrieken uit bedrijf te halen, was in de wijde omtrek te zien.

Twee dagen later (31 juli) was er weer een incident. Er deed zich een lekkage voor in een leiding van de HF Alkylatie fabriek. Door corrossie was een gat ontstaan en stroomde een aanzienlijke hoeveelheid waterstoffluoride uit een leiding. De brandweer trok waterschermen op om verspreiding van HF buiten de grenzen van de fabriek en het terrein te voorkomen. De lekkage is definitief gestopt door het aanbrengen van een klemband.

 

Onderzoek

 

Direct na de incidenten is Shell, na overleg met de DCMR, gestart met het onderzoek naar de oorzaak van de incidenten en het opstellen van de rapportages hierover. DCMR beoordeelde de rapportages. Op basis van de onderzoeksrapporten en gesprekken met de directie van het bedrijf bepaalde het provinciebestuur vervolgstappen.

 

Vervolgstappen

 

Shell dient nadere maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Als Shell de gestelde termijnen niet nakomt, wordt een last onder dwangsom opgelegd.

De provincie past voor het bedrijf naar aanleiding van de incidenten een verscherpt toezicht regime toe. Dit houdt onder andere een rapportageverplichting over alle 'near misses' (bijna ongevallen) in. Shell is daarnaast onderdeel van het toezicht project voor onderhoud-stops.

 

De veiligheidscultuur zal onder de loep genomen worden.

 

Maatregelen overige instanties

 

Door de Zeehavenpolitie is, in samenwerking met de DCMR en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de incidenten bij Shell.

 

De strafrechtelijke onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Documenten

 

In de bijlagen zijn de documenten opgenomen die ingaan op de incidenten:

Brief Provinciale Staten

Samenvatting stroomstoring

Samenvatting HF lekkage Alkylatiefabriek

Onderzoeksrapportage over de Stroomstoring

Onderzoeksrapportage HF lekkage

In het onderstaande document staat een kort overzicht van de incidenten.

 

'start info'

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/2b162aa6bf51interactief_shell_moerdijk_nl.pdf

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:3336&showbutton=true Casus Explosie Shell Moerdijk Vonnis Rb

https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBZWB:2014:1911